Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Serwis internetowy zamieszony pod adresem www.kulapr.pl (dalej „Serwis”).

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest firma Anna Kula PR Consulting z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 29/7, NIP 898-191-89-24, REGON 366407198. 
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez e-mail: anna@kulapr.pl.

 

§2 Sposoby pozyskiwania danych

 1. Dane osobowe osób fizycznych korzystających z Serwisu (dalej „Użytkownik”) pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą poprzez:
  • wypełnienie formularza w Serwisie,
  • bezpośredni kontakt z Administratorem za pomocą danych teleadresowych dostępnych w Serwisie.

 

§3 Cele przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane w celu:
  • realizacji szkoleń, webinarów, konsultacji i usług doradztwa, w tym przesłanie niezbędnych informacji na temat danego wydarzenia i umożliwienie Użytkownikom aktywnego w nim udziału, 
  • obsługi korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania,
  • realizacji swoich uzasadnionych interesów (jak marketing bezpośredni, badanie satysfakcji, statystyki i analizy na potrzeby wewnętrzne, archiwizacja danych),
  • realizacji obowiązków podatkowych i księgowych, 
  • ewentualnego dochodzenie praw i roszczeń przez Administratora lub Użytkownika.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by zrealizować usługi świadczone przez Administratora.

 

§4 Zakres przetwarzanych danych

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania:
  • udział w szkoleniu, webinarze, konsultacji lub korzystanie z usługi doradztwa
   • w celu zgłoszenia udziału: imię, adres e-mail,
   • w celu udziału w spotkaniu online: adres e-mail oraz dane dźwiękowe i ewentualnie wizerunek zarejestrowany przez narzędzia do spotkań online,
   • ewentualnie numer telefonu, imię, nazwisko, stanowisko i inne dane dobrowolnie udostępnione przez Użytkownika, 
  • obsługa korespondencji i zapytań: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika,
  • wystawienie dokumentu sprzedaży i dokonanie płatności: imię i nazwisko oraz dane pracodawcy lub wykonywanej działalności lub dane własne Użytkownika, takie jak nazwa firmy, adres firmy / adres do korespondencji, NIP, nr rachunku bankowego, nr telefonu, adres e-mail.
 1. Dla pozostałych celów wymienionych w par. 3 pkt. 1 – w zakresie nie szerszym niż wynikający z par. 4 pkt. 1.

 

§5 Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak uczestnictwo w szkoleniu, czy udzielanie odpowiedzi na zapytania.
 2. Dla niżej wymienionych celów dane mogą być przechowywane dłużej niż w pkt. 1: 
  • marketing bezpośredni – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
  • statystyki i analizy wewnętrzne oraz archiwizacja danych – do momentu archiwizacji danych w skrzynce e-mail na dysku lokalnym Administratora. Użytkownik ma prawo domagania się przedstawienia historii korespondencji lub jej usunięcia;
  • jeśli ich dalsze przechowywanie jest uzasadnione terminem przedawnienia roszczeń.

 

§6 Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora, w szczególności podmiotom w zakresie:
  • prowadzenia obsługi księgowej,
  • prowadzenia obsługi biurowej,
  • obsługi płatności,
  • hostingu strony www,
  • korzystania z innych narzędzi IT (w tym do obsługi poczty e-mail, realizacji spotkań online, ankiet, czy użycia podczas spotkań online tablic interaktywnych).
 1. Powyższe przetwarzanie, szczególnie w zakresie wynikającym z pkt. 1 e) może spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. 

 

§7 Prawa Użytkownika Serwisu

 1. Użytkownik, którego dane są przetwarzane w Serwisie ma prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • sprostowania swoich danych w przypadku, gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
  • żądania usunięcia swoich danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora do archiwizacji danych przez określony czas, 
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach analitycznych,  statystycznych lub w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez Administratora w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw należy skontaktować się z Administratorem.

 

§8 Zapisy końcowe

  1. Serwis wykorzystuje pliki cookie na zasadach opisanych w polityce cookies dostępnej tutaj.
  2. Administrator korzysta z narzędzi, które gromadzą informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony. Nie mają one jednak charakteru danych osobowych. Mogą to być następujące dane: rodzaj przeglądarki internetowej, przybliżona lokalizacja Użytkownika, czas spędzony na stronie, czynności podejmowane w Serwisie.
  3. Serwis może gromadzić adresy IP Użytkowników, czyli numery przydzielane komputerowi Użytkownika przez dostawcę usług internetowych.
  4. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych stron internetowych, dla których zasady ochrony prywatności odrębnie określają administratorzy tych stron. 
  5. Dane osobowe Użytkowników nie są przedmiotem procesów profilowania.
  6. Administrator z należytą starannością dobiera środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zmiany przepisów prawa wpływające na zakres informacji przekazywanych Użytkownikom lub zastosowane rozwiązania techniczne.
  8. Polityka zawierająca zmiany w stosunku do powyższych zapisów będzie obowiązywała od dnia jej opublikowania w Serwisie w nowej wersji.

Dokument obowiązuje od 2.06.2023 r.