Regulamin szkoleń otwartych

§1 Definicje

 1. Usługodawca – firma Anna Kula PR Consulting z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 29/7, NIP 898-191-89-24, REGON 366407198. Kontakt pod adresem e-mail: anna@kulapr.pl.
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna zgłaszająca udział w szkoleniu i biorąca w nim udział; Uczestnik może być jednocześnie Usługobiorcą.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, i która finansuje udział Uczestnika w szkoleniu.
 4. Szkolenie – usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę. 
 5. Umowa – umowa cywilnoprawna zawarta między Usługodawcą a Usługobiorcą lub Uczestnikiem, której przedmiotem jest udział Uczestnika w szkoleniu. Prawa i obowiązki w ramach Umowy reguluje niniejszy regulamin.
 6. Serwis – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa dostępna pod adresem www.kulapr.pl, na której zamieszczane są informacje o szkoleniach i formularz zgłoszeniowy.

§2 Informacje wstępne

 1. Usługodawca prowadzi Szkolenia biznesowe, związane z działalnością zawodową lub gospodarczą Uczestników.
 2. Szkolenie może mieć charakter wykładu, warsztatu, webinarium, kursu itp.
 3. Usługodawca realizuje Szkolenia w formule online lub stacjonarnej.
 4. Usługodawca zamieszcza w Serwisie informacje o dostępnych Szkoleniach, zawierające podstawowe parametry danego Szkolenia takie jak: termin, czas trwania, temat, ramowy program, cena oraz formuła (online lub stacjonarna), a także podstawowe warunki techniczne.
 5. Liczba miejsc w danej grupie szkoleniowej jest ograniczona, nie mniejsza jednak niż 6 Uczestników.

§3 Zgłoszenie i opłata 

 1. Dla Szkoleń płatnych podana w Serwisie cena Szkolenia obejmuje: 
  • uczestnictwo w Szkoleniu, 
  • materiały – udostępniane Uczestnikowi po Szkoleniu drogą elektroniczną w terminie do 7 dni roboczych, 
  • certyfikat – przesłany do Uczestnika drogą elektroniczną w terminie do 7 dni roboczych,
  • półgodzinne konsultacje poszkoleniowe – dostępne online po indywidualnym umówieniu dla chętnych Uczestników, których zasady opisane są w par. 6.
 2. Warunkiem udziału w Szkoleniu płatnym jest: 
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie (potwierdzone przyciskiem „wyślij zgłoszenie” (Uczestnicy mogą się również zgłaszać, pisząc wiadomość na adres e-mail: anna@kulapr.pl),
  • potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę, wysłane na adres e-mail wskazany w formularzu (lub jako mail zwrotny),
  • zaksięgowanie na koncie bankowym Usługodawcy pełnej opłaty za Szkolenie w terminie poprzedzającym rozpoczęcie Szkolenia o minimum 7 dni kalendarzowych.
 3. Odesłanie przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy. 
 4. Samo wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na Szkoleniu.
 5. Po Szkoleniu Usługodawca wystawia fakturę VAT, na podstawie danych przekazanych w korespondencji e-mailowej. Wcześniej może wystawić fakturę proforma. Standardowy termin płatności wynosi 14 dni.
 6. Jeśli pełna opłata za szkolenie nie zostanie zaksięgowana w terminie poprzedzającym rozpoczęcie Szkolenia o minimum 7 dni kalendarzowych, Uczestnik nie zostanie dopuszczony do Szkolenia.

§4 Zasady obowiązujące podczas Szkoleń

 1. Usługodawca prowadzi Szkolenia według swojego autorskiego programu oraz koordynuje i moderuje ich przebieg (m.in. wyznacza czas wykładu, warsztatów i dyskusji).
 2. Uczestnik ma prawo oraz obowiązek aktywnie uczestniczyć w Szkoleniu, m.in. warsztatach.
 3. Swobodna dyskusja oraz odpowiadanie na indywidualne pytania Uczestników możliwe są czasie wyznaczonym przez Usługodawcę, który kieruje się programem Szkolenia oraz interesem całej grupy. Jeśli podczas Szkolenia Uczestnik nie uzyska odpowiedzi na nurtujące go pytania, ma możliwość uzyskania dodatkowych informacji w czasie przerw, pod koniec Szkolenia lub w trakcie konsultacji, o których mowa w par. 6.
 4. Usługodawca zaleca, by Uczestnicy podczas Szkolenia zrezygnowali z wykonywania obowiązków zawodowych (np. przez zapowiedzianą nieobecność w pracy i ustawiony autoresponder), tak by mogli w pełni skoncentrować się na Szkoleniu (bez odpisywania na e-maile, smsy i odbierania telefonów oraz równoległego uczestnictwa w innych spotkaniach online). 

§5 Dodatkowe zasady dla Szkoleń online

 1. Usługodawca prowadzi Szkolenia przy pomocy popularnych i łatwo dostępnych narzędzi, wymienionych w opisie konkretnego Szkolenia zamieszczonym w Serwisie (zgodnie z par. 2 pkt 4). Zwykle są to: Microsoft Teams, Google Jamboard i Google Docs/Forms, które nie wymagają od Uczestników zakładania dedykowanych kont.
 2. Aby móc komfortowo korzystać ze Szkoleń Usługodawca zaleca użycie: 
  • komputera z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwartymi portami 1935, 443 oraz 80,
  • Internetu o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s, 
  • Aktualnej wersji przeglądarki (zalecana Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) oraz wtyczki Adobe Flash,
  • Adresu e-mail wskazanego w zamówieniu,
  • Głośników lub słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej.
 1. Aktywny udział Uczestnika w Szkoleniu online wymaga korzystania z mikrofonu i kamery. 
 2. Dla pytań zadawanych na czacie podczas Szkolenia online obowiązują zasady z par. 4 pkt. 3.

§6 Konsultacje poszkoleniowe

 1. Każdy Uczestnik ma możliwość skorzystania po Szkoleniu z konsultacji online trwającej 30 min (wymogi techniczne spotkania online zgodnie z par. 5).
 2. Konsultacje wymagają:
  • wcześniejszego umówienia (najlepiej z min. tygodniowym wyprzedzeniem, ale maksymalnie tydzień od zakończenia Szkolenia; jeśli w ciągu tygodnia od zakończenia Szkolenia Uczestnik nie skontaktuje się z Usługodawcą w tej sprawie, uznaje się, że nie jest zainteresowany odbyciem konsultacji), 
  • przesłania zagadnień (anna@kulapr.pl), które Uczestnik będzie chciał poruszyć. 
 1. Rezerwacja terminu odbywa się według dostępnych terminów i kolejności zgłoszeń. Ostateczny termin potwierdzany jest przez Usługodawcę po wysłaniu zagadnień przez Uczestnika. 
 2. Konsultacje mają na celu uszczegółowienie zagadnień omawianych na Szkoleniu i ewaluację postępów Uczestnika.

 

§7 Rezygnacja lub zmiana terminu przez Uczestnika

 1. Nieobecność na Szkoleniu nie zwalnia Uczestnika z obowiązku uiszczenia opłaty ani też nie daje podstawy do żądania jej zwrotu. 
 2. Uczestnik może zrezygnować ze Szkolenia, informując o tym Usługodawcę e-mailowo (anna@kulapr.pl). Przy rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia Szkolenia opłata za Szkolenie nie podlega zwrotowi. Uczestnik może jednak mailowo wskazać osobę, która go zastąpi (na min. 2 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia).
 3. Uczestnik może zgłosić Usługodawcy e-mailowo, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, konieczność zmiany terminu swojego uczestnictwa w Szkoleniu. Jeśli będzie taka możliwość, Usługodawca dokona przeniesienia rezerwacji Uczestnika na inny dostępny termin. Taka modyfikacja możliwa jest tylko raz dla jednego zamówienia. 
 4. Siła wyższa i ważne sytuacje losowe (np. choroba, wypadek komunikacyjny) na mniej niż 7 dni przed datą Szkolenia również mogą być podstawą do przeniesienia rezerwacji Uczestnika na inny dostępny termin. Taka sytuacja wymaga e-mailowego zgłoszenia do Usługodawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia Szkolenia oraz indywidualnego potwierdzenia przez Usługodawcę dostępnych możliwości.
 5. Uczestnik, który równocześnie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zawierając Umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienie wymaga złożenia stosownego oświadczenia: na piśmie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (dostarczonego w oparciu o dowolne dane kontaktowe Usługodawcy z par. 1 pkt. a), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w wymienionej ustawie, w tym opisanych w pkt. 7 poniżej. 
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu, zwróci uiszczoną przez niego opłatę. 
 7. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca rozpoczął Szkolenie, a Konsument został poinformowany przed jego rozpoczęciem, że wraz z uruchomieniem Szkolenia traci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§8 Uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w przypadku:
  • niezgłoszenia wystarczającej liczby Uczestników lub ich rezygnacji,
  • ważnych, nagłych przyczyn osobistych wykluczających możliwość prowadzenie Szkolenia (np. choroba, wypadek komunikacyjny),
  • wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, w tym zjawiska wywołane siłami natury i działania władzy publicznej oraz działanie osób trzecich, w tym przerwanie transmisji danych na sprzęcie Usługodawcy, nazywane potocznie „awarią internetu”). 
 2. Usługodawca informuje Uczestników o odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia najszybciej jak to możliwe przez wiadomość e-mail oraz telefonicznie (jeśli Uczestnik przekazał nr telefonu). Uczestnik w ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji może zrezygnować z udziału w Szkoleniu. W takim przypadku Usługodawca zwraca mu całą opłatę za Szkolenie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności brak możliwości korzystania ze Szkoleń spowodowany: podaniem przez Uczestnika nieprawidłowych danych, wady transmisyjnej lub awarii urządzeń niezależnych od Usługodawcy, niespełnieniem wymagań technicznych, blokowaniem serwerów pocztowych lub wiadomości elektronicznych na sprzęcie używanym przez Uczestnika lub Usługobiorcy.
 4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca może:
  • „wyciszyć” Uczestnika Szkolenia online;
  • zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi dostęp do Szkolenia; 
  • zablokować Usługobiorcy lub Uczestnikowi możliwość rejestracji / udziału w innych Szkoleniach;
  • wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku opóźnienia Usługobiorcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia / części wynagrodzenia.

 

§9 Dane osobowe, wizerunek i prawa autorskie

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych reguluje Polityka przetwarzania danych osobowych dostępna tutaj
 2. Przyjmuje się, że Uczestnik dokonuje zgłoszenia w swoim imieniu i jest upoważniony przez Usługobiorcę do dokonywania takiej czynności prawnej.
 3. Jeśli zapisu na Szkolenie dokonuje pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik, Usługodawca przyjmuje, że podmioty te są uprawnione do dysponowania danymi osobowymi Uczestnika. W przeciwnym wypadku należy niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę.
 4. Usługodawca kontaktuje się z Uczestnikiem za pomocą wskazanego w zgłoszeniu adresu e-mail w celu przekazania niezbędnych informacji  na temat Szkolenia (Najczęściej wiadomości wysyłane są na 7 i 3 dni przed Szkoleniem oraz w dniu jego rozpoczęcia, a także do 7 dni po jego zakończeniu; Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Uczestnik zgłosił się na Szkolenie mniej niż 7 dni przed jego rozpoczęciem – wówczas wiadomość dotrze do niego po dopełnieniu formalności opisanych w par. 3 pkt. 2).
 5. Usługodawca może przeprowadzić wśród Uczestników Szkolenia wcześniejszą analizę potrzeb, mającą na celu dopasowanie programu Szkolenia do poziomu wiedzy, oczekiwań i sytuacji zawodowej Uczestników – kontaktując się z nimi e-mailowo lub telefonicznie.
 6. Po Szkoleniu Usługodawca przeprowadza wśród Uczestników anonimową ankietę satysfakcji ze Szkolenia. Chętni uczestnicy mogą także wziąć udział w rozmowie telefonicznej, mającej na celu dokładniejsze poznanie ich opinii.
 7. Usługodawca publikuje anonimowe opinie Uczestników w Serwisie i swoich materiałach marketingowych. Opinie te, za zgodą Uczestnika, mogą być podpisane.
 8. Materiały szkoleniowe udostępniane Uczestnikom mogą być użyte wyłącznie do ich potrzeb własnych. Uczestnik ani Usługobiorca nie mają prawa zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udzielania dalszych licencji ani udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim. 
 9. Usługodawca oświadcza, że w wybranym momencie Szkolenia, po wyraźnej zapowiedzi tego faktu, może rejestrować, a następnie archiwizować i udostępniać wypowiedzi oraz wizerunek Uczestników. Uczestnicy, dokonując logowania do danego Szkolenia, wyrażają zgodę na takie działanie Usługodawcy. 
 10. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu z przebiegu Szkolenia.

 

§10 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem ze Szkoleń powinny być zgłaszane Usługodawcy e-mailem na adres: anna@kulapr.pl 
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Uczestnika i Usługobiorcy,
  • szczegółowy opis problemu,
  • oczekiwania.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia jej zgłoszenia. Rozpatrzenie będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem ze Szkolenia wynikły z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, czy też z innych.
 4. W przypadku Konsumentów istnieje możliwość skorzystania z:
  • pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja wojewódzkiego inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej lub polubownego sądu konsumenckiego (zgodnie z informacjami pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „konsumenci” lub na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl);
  • powiatowego rzecznika konsumentów; 
  • unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§11 Zapisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Jego doręczenie Usługobiorcy i Uczestnikowi odbywać się będzie poprzez publikację w Serwisie (www.kulapr.pl). Regulamin zawierający zmiany obowiązuje od dnia jego publikacji.

Dokument obowiązuje od 20.06.2023 r.